The European Union


The European Union: 446 million people – 27 countries

Download Presentation